รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
ที่อยู่ : 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร : 042214138
Fax : 042214138
E-mail : udontham@gmail.com

ครูอัตราจ้าง, ครูภาษาจีน, ลูกจ้างชั่วคราว,

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกตามตำแหน่งที่กำหนด
๒. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓. ไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางคดีใดใด
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวัน เวลาราชการ และสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ แผ่น
๒. สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์Posted by โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 10 เดือนที่แล้ว 8 พ.ย. 2561 07:25:31 Tel. 042214138 เปิดดู 417 ครั้ง